پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)

(BISBAS)بازداریپرسشنامهپرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)دانلود پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)رفتاریسازسازیفعالو

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری (BISBAS)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مق‏ی‏اس‏ ‏بازدار‏ی‏ ‏فعال‏ ‏ساز‏ی ‏رفتار‏1) معرفی‏ مق‏ی‏اس‏ ‏بازدار‏ی- ‏فعال‏ ‏ساز‏ی ‏رفتار‏ و روایی و پایایی آن‏ا‏ی‏ن‏ ‏مق‏ی‏اس‏ ‏توسط‏ ‏کارور‏ ‏و‏ ‏وا‏ی‏ت،‏ ‏ساخته‏ ‏شده،‏ ‏که‏ ‏شامل‏ 24 ‏پرسش‏ ‏خودگزارش‏ی ‏است‏. ‏ز‏ی‏ر‏ ‏مق‏ی‏اس‏ BIS‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پرسشنامه‏ ‏شامل‏ ‏هفت‏ ‏آ‏ی‏تم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏حساس‏ی‏ت‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ ‏یا‏ ‏پاسخده‏ی ‏به‏ ‏تهد‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏احساس‏ ‏اضطراب‏ ‏هنگام‏ ‏رو‏ی‏ارو‏یی ‏با‏ ‏نشانه‏ ‏ها‏ی ‏تهد‏ی‏د‏ ‏را‏ ‏اندازه‏ ‏م‏ی ‏گ‏ی‏رد‏. ‏مق‏ی‏اس‏ BAS‏ ‏هم‏ ‏شامل‏ ‏س‏ی‏زده‏ ‏آ‏ی‏تم‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏حساس‏ی‏ت‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏فعال‏ ‏ساز‏ ‏رفتار‏ی ‏را‏ ‏اندازه‏ ‏م‏ی ‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏مق‏ی‏اس‏ ‏شامل‏ ‏سه‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏مق‏ی‏اس‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏عبارت‏ ‏اند‏ ‏از‏: ‏سائق،‏ ‏پاسخده‏ی ‏به‏ ‏پاداش‏ ‏و‏ ‏جستوجو‏ی ‏سرگرم‏ی.‏ ‏کارور‏ ‏و‏ ‏وايت‏ (1994)‏،‏ ‏ثبات‏ ‏دروني‏ ‏زير‏ ‏مقياس‏ BIS‏ ‏را‏ 74/‏0 ‏و‏ ‏ثبات‏ ‏دروني‏ BAS‏ ‏را‏ 71/‏0 ‏گزارش‏ ‏کرده‏ ‏اند‏. ‏خصوصيات‏ ‏روان‏ ‏سنجي‏ ‏نسخه‏ ‏فارسي‏ ‏اين‏ ‏مقياس‏ ‏در‏ ‏ايران‏ ‏توسط‏ ‏محمدي‏ (1387) ‏در‏ ‏دانشجويان‏ ‏شيرازي‏ ‏مطلوب‏ ‏گزارش‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏اعتبار‏ ‏به‏ ‏روش‏ ‏باز‏ ‏آزمايي‏ ‏براي‏ ‏مقياس‏ BAS‏،‏ 68/0 ‏و‏ ‏براي‏ ‏زير‏ ‏مقياس‏ BIS‏،‏ 71/0 ‏گزارش‏ ‏کرده‏ ‏است‏ (‏محمدي،‏ 1387). ‏عبداله‏ی ‏مجارش‏ی‏ن‏ (1385) ‏اعتبار‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏پرسشنامه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏روش‏ ‏بازآزما‏یی ‏برا‏ی ‏مق‏ی‏اس‏ BAS‏ 78/0 ‏و‏ ‏برا‏ی ‏ز‏ی‏ر‏ ‏مق‏ی‏اس‏ BIS‏ 81/0 ‏گزارش‏ ‏نموده‏ ‏است‏. ‏2) ‏ش‏ی‏وه‏ ‏نمره‏ ‏گذار‏ی ‏و‏ ‏تفس‏ی‏ر مق‏ی‏اس‏ ‏بازدار‏ی- ‏فعال‏ ‏ساز‏ی ‏رفتار‏مقياس‏ ‏سيستم‏ ‏هاي‏ ‏بازداري‏/‏فعال‏ ‏سازي‏ ‏رفتاري‏ (‏کارور‏ ‏و‏ ‏وايت،‏ 1994) ‏شامل‏ 20 ‏پرسش‏ ‏خود‏ ‏گزارشي‏ ‏و‏ ‏دو‏ ‏ز‏ی‏رمق‏ی‏اس‏ ‏است‏: ‏زير‏ ‏مقياس‏ BIS‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏مق‏ی‏اس‏ BAS‏. ‏در‏ ‏ذ‏ی‏ل‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏ز‏ی‏ر‏ ‏مق‏ی‏اس‏ ‏توض‏ی‏ح‏ ‏داده‏ ‏شده‏ ‏اند‏:‏الف) ‏ز‏ی‏ر‏ ‏مق‏ی‏اس‏ BIS‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏پرسشنامه‏ ‏شامل‏ ‏هفت‏ ‏آيتم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏حساسيت‏ ‏سيستم‏ ‏بازداري‏ ‏رفتاري‏ ‏يا‏ ‏پاسخدهي‏ ‏به‏ ‏تهديد‏ ‏و‏ ‏احساس‏ ‏اضطراب‏ ‏هنگام‏ ‏رويارويي‏ ‏با‏ ‏نشانه‏ ‏هاي‏ ‏تهديد‏ ‏را‏ ‏اندازه‏ ‏مي‏ ‏گيرد‏. ‏ب) ‏ز‏ی‏ر‏ ‏مق‏ی‏اس‏ BAS‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏سيزده‏ ‏آيتم‏ی ‏است،‏ ‏که‏ ‏حساسيت‏ ‏سيستم‏ ‏فعال‏ ‏ساز‏ ‏رفتار‏ ‏را‏ ‏مي‏ ‏سنجد،‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏شامل‏ ‏سه‏ ‏زير‏ ‏مقياس‏ ‏ديگر‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏:‏ ‏سائق‏ ‏( BAS-DR‏،‏ ‏چهار‏ ‏آ‏ی‏تم‏)‏،‏
 

 • تحقیق در مورد کلیات دستگاه تناسلی

  تحقیق در مورد کلیات دستگاه تناسلی تحقیق, تحقیق در مورد کلیات دستگاه تناسلی, تناسلی, دانلود تحقیق در مورد کلیات دستگاه تناسلی, دستگاه, کلیات, کلیات دستگاه تناسلی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کلیات دستگاه تناسلی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد رابطه ICD و برنامه نويسي

  تحقیق در مورد رابطه ICD و برنامه نويسي ICD, برنامه, تحقیق, تحقیق در مورد رابطه ICD و برنامه نويسي, دانلود تحقیق در مورد رابطه ICD و برنامه نويسي, رابطه, رابطه ICD و برنامه نويسي, مورد, نويسي, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد جنين شناسي درقرآن 17 ص

  تحقیق در مورد جنين شناسي درقرآن 17 ص 17, تحقیق, تحقیق در مورد جنين شناسي درقرآن 17 ص, جنين, جنين شناسي درقرآن 17 ص, دانلود تحقیق در مورد جنين شناسي درقرآن 17 ص, درقرآن, شناسي, ص, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده

  پاورپوینت در مورد پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده اتصالات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده, پديده, پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده, ترك, جوشکاری, خوردن, دانلود پاورپوینت در مورد پديده ترك خوردن…

 • پاورپوینت در مورد مدلسازي تجربي – قابليت شناسائي

  پاورپوینت در مورد مدلسازي تجربي – قابليت شناسائي پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدلسازي تجربي قابليت شناساي, تجربي, دانلود پاورپوینت در مورد مدلسازي تجربي قابليت شناساي, شناساي, قابليت, مدلسازي, مدلسازي تجربي قابليت شناساي, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد حافظ چکیده‌ی تاریخ ایران 8 ص

  تحقیق در مورد حافظ چکیده‌ی تاریخ ایران 8 ص 8, ایران, تاریخ, تحقیق, تحقیق در مورد حافظ چکیده‌ی تاریخ ایران 8 ص, چکیده‌ی, حافظ, حافظ چکیده‌ی تاریخ ایران 8 ص, دانلود تحقیق در مورد حافظ چکیده‌ی تاریخ ایران 8 ص,…

 • پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی

  پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی, خاموش, خاموش کننده دستی, دانلود پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی, دستی, کننده, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد خاموش کننده دستی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد سمينار درس مكاترونيك

  پاورپوینت در مورد سمينار درس مكاترونيك پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سمينار درس مكاترونيك, دانلود پاورپوینت در مورد سمينار درس مكاترونيك, درس, سمينار, سمينار درس مكاترونيك, مكاترونيك, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سمينار درس مكاترونيك لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مضاربه 74 ص

  تحقیق در مورد مضاربه 74 ص 74, تحقیق, تحقیق در مورد مضاربه 74 ص, دانلود تحقیق در مورد مضاربه 74 ص, ص, مضاربه, مضاربه 74 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مضاربه 74 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد نگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان

  پاورپوینت در مورد نگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان آموزش, به, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان, جهان, دانلود پاورپوینت در مورد نگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان, در, روند, کارآفرینی, مورد, نگاهی,…